Инвеститор / Възложител: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“
Пътна част: ДЗЗД „ВИА ПЛАН – АМБЕРГ“ СОФИЯ
Главен изпълнител: КОНСОРЦИУМ „СТРУМА – ЛОТ 3.3“
Част: Конструкции
Основен конструктивен материал: монолитен стоманобетон
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 1 – ПРИ КМ. 400+220
Характерни особености: – изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
– едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
– светло подпорно разстояние – 9 m;
– светла конструктивна височина – 6 m;
– две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
– обща дължина на съоръжението – 30,3 m;
– платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
– трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 2 – ПРИ КМ. 402+140
Характерни особености: – изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
– едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
– светло подпорно разстояние – 9 m;
– светла конструктивна височина – 6,3 m;
– две ламели с различна дължина, разделени с дилатационна фуга;
– обща дължина на съоръжението – 36,6 m;
– платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
– трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 3 – ПРИ КМ. 404+474
Характерни особености: – изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
– едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
– светло подпорно разстояние – 9 m;
– светла конструктивна височина – 6,7 m;
– две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
– обща дължина на съоръжението – 30,3 m;
– платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
– трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ТРАНСПОРТЕН ПОДЛЕЗ 4 – ПРИ КМ. 406+125
Характерни особености: – изпълнение по открит способ в неукрепен изкоп с откоси;
– едноотворна рамкова конструкция – тип „кутия“;
– светло подпорно разстояние – 9 m;
– светла конструктивна височина – 6,3 m;
– две симетрични ламели, разделени с дилатационна фуга;
– обща дължина на съоръжението – 36,7 m;
– платната на автомагистралата преминават върху покривната плоча на съоръжението;
– трапецовидни крила за задържане на насипа в двата края на съоръжението
ПОДПОРНИ СТЕНИ В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 412+840 ДО КМ. 413+051
Характерни особености: – 6 типа подпорни стени с различни дължини и височини
– хоризонтални основни плоскости и наклонени към терена, във височина части
– вертикално отклонение 20÷30˚
– гладка повърхност (в една равнина) от въздушната страна на съоръжението
– стъпаловидна промяна във височините на отделните типове
– температурни фуги през 20 m – водонепропускливи
Степен на завършеност: в процес на строителство
   
×